Analiza konkurencji i otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa pozwala na zbudowanie dobrej strategii marketingowej.

Analiza szans i zagrożeń a także mocnych i słabych stron firmy dotyczy w szczególności otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. Pozwala ona na dobre zdiagnozowanie, co tak naprawdę “piszczy w trawie”, jak działa nasza firma na rynku, jak wygląda konkurencja i jej modele biznesowe, gdzie jest nasza przewaga konkurencyjna, a gdzie są nasze słabości.

Jest też wykonywana w momencie ekspansji firmy na inne kraje, nowe branże, nowe produkty.

Otoczenie przedsiębiorstwa

Zewnętrzne otoczenie przedsiębiorstwa to zespół wszystkich czynników, które mają lub potencjalnie mogą mieć wpływ na działalność firmy (np. na jego cele, strategię, strukturę itp.).

analiza konkurencji i otoczenia

Dzieli się na:

 • otoczenie makroekonomiczne – czynniki demograficzne (np. przyrost naturalny, struktura płci i wieku), ekonomiczne (np. polityka gospodarcza), polityczno-prawne (np. uregulowania prawne), społeczno-kulturowe (np. tradycje i normy) oraz naturalne (np. klimat) i technologiczne (np. poziom rozwoju technologicznego).
 • otoczenie mikroekonomiczne  to wszystkie podmioty z jakimi firma  wchodzi w interakcje

Wszystko wokół nas się zmienia. Powstają nowe firmy, nowe technologie, nowe rozwiązania, nowe potrzeby i formy zaspakajania tych potrzeb. Globalizacja wymusza inne podejście do prowadzenia biznesu. ECommerce wymusza zmiany wewnętrzne i zewnętrzne.

Teraz wiele usług i elementów działalności firm mogą być prowadzone online z każdego zakątka ziemi: księgowość, telefoniczna obsługa klienta, hosting stron, wykonanie stron, aplikacji, podwykonawcy, dostawcy.

Analiza konkurencji i otoczenia

Do otoczenia marketingowego należy zaliczyć:

 1. ogólne otoczenie marketingowe – czynniki:
  • społeczno-kulturowe – wpływają na wielkość popytu;ogólnogospodarcze – np. poziom cen;
  • polityczno-prawne – regulują formalne stosunki wymiany pomiędzy podmiotami;
  • technologia – wpływa na jakość – globalne trendy
  • konkurencja – decyzje konkurencyjne.
 2. system wspomagania marketingu – podmioty z mikrootoczenia przedsiębiorstwa (np. pośrednicy, podwykonawcy, dostawcy).

Otoczenie konkurencyjne organizacji tworzą wszystkie te podmioty, które nawiązują z nią powiązania biznesowe o charakterze konkurencyjnym  lub kooperacyjnym. Uczestnicy mogą sobie wzajemnie ułatwiać działalność albo też szkodzić. W skład otoczenia konkurencyjnego wchodzą więc dostawcy, klienci, konkurenci, stowarzyszenia i izby branżowe, instytuty naukowe itp.

Analiza konkurencji i otoczenia jest jednym z elementów opracowania strategii marketingowej czy monitorowania wykonania tejże strategii.

Stosujemy znane i sprawdzone metody np. analizy konkurencji i otoczenia:

 • koncepcję 5 sił Portera;
 • profil ekonomiczny sektora;
 • punktową ocenę atrakcyjności sektora;
 • mapę grup strategicznych;
 • krzywą doświadczeń.

Jedną z metod analizy otoczenia konkurencyjnego, najczęściej stosowaną, należy analiza pięciu sił konkurencyjnych Portera. Według Portera na pozycję firmy na rynku i atrakcyjności tego rynku wpływa pięć następujących czynników:

groźba pojawienia się nowych konkurentów – jest wysoka pod warunkiem, że sektor jest atrakcyjny ekonomicznie, czyli duży, rozwojowy, rentowny, a jednocześnie bariery wejścia do sektora nie są zbyt wysokie,

siła przetargowa dostawców – wyraża się w możliwości podwyższania cen bądź też obniżaniu jakości dostarczanych surowców i materiałów, co w rezultacie powoduje wzrost kosztów firmy,

siła przetargowa nabywców – ma bardzo duży wpływ na ogólną sytuację rynkową oraz sytuację konkretnej firmy. Związana jest ze skutecznością stwarzania presji na podwyższanie jakości oferty, obniżanie cen i zwiększanie jakości obsługi związanej z produktem. Obecnie mamy taką sytuację w kraju i za granicą ze względu na kryzys

dostępność substytutów – gdy możliwość substytucji na rynku zwiększa się, automatycznie spada atrakcyjność branży, dlatego też firma powinna orientować się co jest i co może stać się substytutem wytwarzanego produktu oraz kto jest rzeczywistym konkurentem firmy. Takim subsytutem dla Coca Coli może być kawa, herbata czy Red Bull.

intensywność konkurencji w branży lub sektorze – związana głównie za obszarem cen, dystrybucji, promocji oraz właściwości samego produktu i usług z nim związanych; konkurencja może stanowić zagrożenie pozycji firmy w sektorze jak i szansę na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej; według Portera konkurencja na rynku wzrasta w momencie, gdy któryś z uczestników widzi szansę poprawienia swojej pozycji rynkowej.

Wyślij email do nas

Nasze ostatnie wpisy

procedura OSS vat UE ecommerce
jak wypromować sklep internetowy
pomoc online w wyborze produktu
budowa sklepu internetowego
pomoc online w wyborze produktu